Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0151-91/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne na okres do 3 lat

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 listopada 2011 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0151-91/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne na okres do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187 poz. 1110) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0151-91/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne na okres do 3 lat, § 3 otrzymuje brzmienie:

,,Czynsz za 1 stoisko handlowe towarami świątecznymi /choinki i inne artykuły świąteczne/ pobierać w wysokości: 300,00 zł dziennie netto, za umiejscowienie wesołego miasteczka, cyrku w wysokości: 400,00 zł dziennie netto. Do podanych stawek czynszu dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, w oparciu o odrębne przepisy”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zarządzeniem Nr 0151-91/09 ustalono stawki czynszu za dzierżawę gruntów gminnych oraz powierzchni reklamowych, wydzierżawionych na okres do 3 lat, na cele rolne i nierolne. Zgodnie z § 3 ww. Zarządzenia dzierżawa stoisk handlowych z towarami świątecznymi, objęta jest dzienną opłatą w wysokości 200 zł netto, do której dolicza się należny podatek VAT. Do towarów świątecznych, o których mowa, należą artykuły świąteczne i choinki. Wykreśla się z ww. Zarządzenia ,,ryby”, ponieważ, stoiska handlowe nie są wydzierżawiane, a jedynie rozdysponowywane osobom zainteresowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, na podstawie odrębnego Zarządzenia Burmistrza. Stoisko handlowe, przeznaczone do sprzedaży ryb wyznaczono przy ul. 1 Maja (przy dużej fontannie). Za handel rybami na wyznaczonym stoisku, inkasent OSIR pobierze należną opłatę targową.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka