Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 04 kwietnia 2011 r.

w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie NR LII/633/06 z dnia  1 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zacho. Nr 82 poz. 1443 z 2006 r.) w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić powszechną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Gryfino, w terminie od 19 kwietnia 2011 r. do 20 kwietnia 2011 r.

§ 2. Akcją objęte zostają nieruchomości i obiekty, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów wielorodzinnych, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej,  a także szkoły i placówki w brzmieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe.

§ 3. Wszyscy posiadacze nieruchomości i obiektów objętych akcją deratyzacyjną są zobowiązani przeprowadzić ją na własny koszt.

§ 4. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz pozostałych zwierząt z wyłożoną trutką.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 6. Kontrole realizacji zadania, o którym mowa w § 1 przeprowadzi powołana odrębnym zarządzeniem Komisja w skład której wchodzą: pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz funkcjonariusz Straży Miejskiej w Gryfinie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie NR LII/633/06 z dnia 1 czerwca 2006r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino w rozdziale IX § 22 ust. 1 upoważniła Burmistrza do wyznaczenia terminów i miejsc przeprowadzania akcji deratyzacyjnej. Zgodnie z tym zapisem w sezonie wiosennym przeprowadzana jest akcja deratyzacyjna. Akcją objęci są właściciele, zarządcy, dzierżawcy nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfino. Główny nacisk nakłada się na jednostki użyteczności publicznej oraz zbiorowego żywienia. W ramach akcji przeprowadzane będą kontrole wyrywkowe w celu potwierdzenia zrealizowania zarządzenia Burmistrza.

Sporządziła:
Lidia Rafa