Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 października  2011 r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 31.720zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

31.720
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31.720
75108   Wybory do sejmu i senatu 31.720
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 31.720
OGÓŁEM 31.720

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 36.910 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 500
801     Oświata i wychowanie 500
80110   Gimnazja 500
4300 Zakup usług pozostałych 500
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 36.410
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31.720
75108   Wybory do sejmu i senatu 31.720
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 31.720
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.690
92195   Pozostała działalność 4.690
4300 Zakup usług pozostałych 4.690
OGÓŁEM 36.910

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 5.190 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.190
758     Różne rozliczenia 500
75818   Rezerwy ogólne i celowe 500
4810 Rezerwy 500
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.690
92195   Pozostała działalność 4.690
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.690
OGÓŁEM 5.190

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 31.720 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 158/2011 w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senaty RP (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych).

Dział 801

  • 500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły partnerskiej w Bersenbrűck grupy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.

Dział 921

4.690 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego (Chwarstnica – 3.813 zł, Żabnica – 877 zł).

Sporządziła:
S.Skrzyniarz