Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

ZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 stycznia 2011 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłat za pobyt  dziecka w przedszkolu

Na podstawie § 1 ust. 2, 3 Uchwały Nr L/540/10 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 18 marca 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 35 poz. 734) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino, zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości, iż wysokość opłaty stałej za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino od 1 lutego 2011 roku wynosi 166,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt sześć) do czasu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 2. Wysokość opłaty z 20 % zniżką wynosi 133,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści trzy).

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 1 ust. 7 Uchwały Nr L/540/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino wysokość opłaty stałej podawana jest do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Wysokość opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu, zgodnie z § 1 ust. 2 wyżej cytowanej uchwały stanowi 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 194 poz. 1288), od dnia 1 stycznia 2011 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1 386,00 zł.

Sporządziła:
Marta Marczak