Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050-53/11 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29.04.2011 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy

ZARZĄDZENIE Nr 0050-53/11
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29.04.2011 r.


w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, które przeznaczone są do realizacji w drodze zlecenia, ogłoszony w dniu 21 marca 2011 roku Zarządzeniem Nr 0050.29.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, przyznaje się dotacje celowe na realizację tych zadań.

§ 2.

  1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na poszczególne zadania stanowi Załącznik.
  2. Wsparcie zadań do realizacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.
  3. Realizacja zadań następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie rozstrzyga ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050-24/10 z dnia 21 marca 2011 roku.
Po weryfikacji formalnej Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru ofert uwzględniając możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnego zadania, zgodność oferty z opisem zadania, przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania), proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne, wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na realizację zadania, rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski