Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 stycznia 2011 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1; Nr 56, poz. 458; Nr 67, poz. 572; Nr 97, poz. 800; Nr 213, poz. 1650; Nr 219, poz. 1706) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593; z 2007 Nr 214, poz. 1580, z 2010 r. Nr 235, poz. 1543) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gryfinie Pani Agnieszki Kaczmarek, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

  1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
  2. Piotr Kosakiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Danuta Bus – dyrektor Zespołu Szkół w Gryfinie,
  4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
  5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. BURMISTRZA Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca BURMISTRZA
Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji wchodzą:

  1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
  2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. dyrektor szkoły,
  4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Komisję Egzaminacyjną powołano dla nauczyciela, który w dniu 20 grudnia 2010 r. złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj