Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.114. 2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.114. 2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 57.430 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 8.090
801     Oświata i wychowanie 3.530
80101   Szkoły podstawowe 3.530
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.530
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.560
85415   Pomoc materialna dla uczniów 4.560
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4.560
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 1.980
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.980
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.980
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.980
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 1.260
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.260
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.260
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.260
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 1.260
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.260
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.260
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.260
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 2.340
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.340
85415   Pomoc materialna dla uczniów 2.340
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2.340
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 2.405
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.405
85415   Pomoc materialna dla uczniów 2.405
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2.405
Zespół Szkół w Chwarstnicy 5.730
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5.730
85415   Pomoc materialna dla uczniów 5.730
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5.730
Zespół Szkół w Gardnie 5.430
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5.430
85415   Pomoc materialna dla uczniów 5.430
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5.430
Zespół Szkół w Gryfinie 2.971
801     Oświata i wychowanie 1.746
80110   Gimnazja 1.746
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.746
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.225
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.225
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.225
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 13.542
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.542
85395   Pozostała działalność 13.542
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.542
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 422
801     Oświata i wychowanie 422
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 422
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 422
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 12.000
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12.000
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 12.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000
OGÓŁEM 57.430

 

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 57.430 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 41.720
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12.000
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 12.000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12.000
801     Oświata i wychowanie 3.530
80101   Szkoły podstawowe 3.530
4810 Rezerwy 3.530
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 26.190
85415   Pomoc materialna dla uczniów 26.190
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26.190
Zespół Szkół w Gryfinie 1.746
801      Oświata i wychowanie 1.746
80110   Gimnazja 1.746
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.746
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 422
801     Oświata i wychowanie 422
80104   Przedszkola 422
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 422
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 13.542
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.542
85395   Pozostała działalność 13.542
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.542
OGÓŁEM 57.430

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 756

  • 12.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych z przeznaczeniem na zakup licencji do obsługi kodów kreskowych oraz czytników kodów kreskowych. Zakup ten skróci znacznie obsługę podatników oraz ułatwi pracę w wydziale.

Dział 801

  • 1.746 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia w gimnazjum.
  • 422 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 3 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówki.
  • 3.530 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.

Dział 853

  • 13.542 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego w Gryfinie.

Dział 854

  • 26.190 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością rozdysponowania środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uprawnionych uczniów w poszczególnych szkołach.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz