Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.88.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 0050.88.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 lipca 2011 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593; z 2007 Nr 214, poz. 1580; z 2010 r. Nr 235, poz. 1543) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 w Gryfinie Pani Elżbiety Wojciechowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Beata Brzóska – dyrektor Przedszkola Nr 4 w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 2. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 5 w Gryfinie Pani Barbary Żurowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Bogusława Maślana – dyrektor Przedszkola Nr 5 w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 3. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie Pani Alicji Skórniewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Irena Bis – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 4. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Justyny Dąbrowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Elżbieta Wnuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 5. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie Pani Agnieszki Hajduk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Kroczak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie,
 4. Puchalska Halina – ekspert,
 5. Borowski Dariusz – ekspert.

§ 6. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gryfinie Pani Anety Martynowicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus – dyrektor Zespołu Szkół w Gryfinie,
 4. Puchalska Halina – ekspert,
 5. Borowski Dariusz – ekspert.

§ 7. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Chwarstnicy Pani Anny Kopiji ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Teresa Sarna – dyrektor Zespołu Szkół w Chwarstnicy,
 4. Puchalska Halina – ekspert,
 5. Borowski Dariusz – ekspert.

§ 8. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gryfinie Pani Andżeliki Wąsiel - Łokińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus – dyrektor Zespołu Szkół w Gryfinie,
 4. Socha Renata – ekspert,
 5. Szklarski Dariusz – ekspert.

§ 9. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gryfinie Pani Anny Romanowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus – dyrektor Zespołu Szkół w Gryfinie,
 4. Socha Renata – ekspert,
 5. Szklarski Dariusz – ekspert.

§ 10. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gardnie Pani Agnieszki Drabik ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Anna Frąckowiak - Kułdosz – dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie,
 4. Socha Renata – ekspert,
 5. Szklarski Dariusz – ekspert.

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917,
Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) organ prowadzący szkołę powołuje komisje egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji winny wchodzić następujące osoby:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dyrektor szkoły,
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Należy powołać komisje dla 10 nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino, którzy złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca 2011 r.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska