Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.49.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 0050.49.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 kwietnia 2011 r.


w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca, 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142  i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) i § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z 2009 r. Nr 03, poz. 13, Nr 31, poz. 208) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam w porozumieniu z dyrektorami szkół ilość oddziałów klas pierwszych  w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej, w Gryfinie: cztery oddziały  w tym jeden oddział integracyjny,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie:  trzy oddziały,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie: trzy oddziały z zastrzeżeniem, że jeżeli ogólna ilość uczniów z obwodu będzie równa lub mniejsza niż 50 – zmniejsza się ilość oddziałów do dwóch,
 4. Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie: siedem oddziałów,  z zastrzeżeniem, że jeżeli ogólna ilość uczniów z obwodu będzie równa lub mniejsza niż 150 – zmniejsza się ilość oddziałów do sześciu,
 5. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie: jeden oddział,
 6. Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie: trzy oddziały, z zastrzeżeniem, że jeżeli łączna ilość uczniów z obwodu we wszystkich oddziałach będzie równa lub większa niż 84 osoby – zwiększa się ilość oddziałów do czterech,
 7. I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie: trzy oddziały,
 8. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie: dwa oddziały,  z zastrzeżeniem, że jeżeli łączna ilość uczniów we wszystkich oddziałach będzie większa niż 50 osób – zwiększa się ilość oddziałów do trzech,
 9. Gimnazjum w Gardnie: dwa oddziały, z zastrzeżeniem, że jeżeli łączna ilość uczniów  we wszystkich oddziałach będzie równa lub większa niż 56 osób – zwiększa się ilość oddziałów do trzech,
 10. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy: jeden oddział,
 11. Gimnazjum w Chwarstnicy: jeden oddział, z zastrzeżeniem, że jeżeli łączna ilość uczniów będzie równa lub większa niż 28 osób – zwiększa się ilość oddziałów do dwóch,
 12. Szkoła Podstawowa im. Księcia Barnima I w Żabnicy: jeden oddział,
 13. Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie: jeden oddział.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół,  których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych nakłada obowiązek ustalenia w porozumieniu z dyrektorami szkół liczby klas pierwszych w szkołach. W dniu 10 marca 2010 r. została przekazana  na piśmie propozycja ilości klas pierwszych dyrektorom szkół z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag na piśmie do dnia 18 marca 2010 r. Wpłynęły trzy wnioski w tym zakresie.
Szkoła Podstawowa Nr 2 proponowała utworzenie trzech oddziałów zamiast dwóch ze względu na możliwość poszerzenia oferty szkoły. Wniosek ten został uwzględniony.
Zespół Szkół w Chwarstnicy wnioskował o utworzenie dwóch oddziałów klas pierwszych w gimnazjum wobec proponowanego jednego ze względu na zagrożenie powtarzania klasy przez kilku uczniów obecnej klasy pierwszej gimnazjum. Propozycja została przyjęta pod warunkiem, że dwa oddziały mogą być utworzone, jeżeli łączna ilość uczniów będzie równa lub większa niż 28 osób.
Odpowiedź Zespołu Szkól w Gardnie dotyczyła utworzenie trzech a nie dwóch oddziałów klas pierwszych w gimnazjum ze względu na zagrożenie powtarzania klasy przez dziewięciu uczniów obecnej klasy pierwszej gimnazjum. Propozycja została przyjęta pod warunkiem, że trzy oddziały mogą być utworzone, jeżeli łączna ilość uczniów będzie równa lub większa niż 56 osób.
Niniejsze zarządzenie jest wypełnieniem obowiązku nałożonego przez wyżej wymienione rozporządzenie na jednostki samorządu terytorialnego.

Sporządził:
Grzegorz Jastrowicz