Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 września 2011 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  9 października 2011 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.

  1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  2. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych określają załączniki od  nr 1 do  nr 22 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Przepis art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) wskazuje burmistrza gminy, jako organ właściwy do powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych. Składy osobowe komisji są tworzone na podstawie zgłoszeń dokonanych przez uprawnione komitety wyborcze. Z urzędu, w skład każdej obwodowej komisji wyborczej wchodzi, jako jej członek, pracownik gminnej jednostki samorządowej.

Sporządziła:
Krystyna Więch