Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 800 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 800
700     Gospodarka mieszkaniowa 800
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 800
4430 Różne opłaty i składki 800
OGÓŁEM 800

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 800 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 800
700     Gospodarka mieszkaniowa 800
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 800
4300 Zakup usług pozostałych 800
OGÓŁEM 800

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700

  • 800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kaucje mieszkaniowe na rzecz nabywcy gminnego lokalu.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz