Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 6.706.441,89 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 6.187.866,39
852     Pomoc społeczna 6.187.866,39
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.166.869,05
3110 Świadczenia społeczne 5.639.874,66
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 333.357,38
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142.293,08
4120 Składki na Fundusz Pracy 7.717,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.045,28
4300 Zakup usług pozostałych 19.140,09
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.461
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 979,58
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20.997,34
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20.997,34
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 518.575,50
851     Ochrona zdrowia 241.167
85195   Pozostała działalność 241.167
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 211.167
852      Pomoc społeczna 63.000
85295    Pozostała działalność 63.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000
3110 Świadczenia społeczne 41.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 214.408,50
85415   Pomoc materialna dla uczniów 214.408,50
3240 Stypendia dla uczniów 214.323,60
4300 Zakup usług pozostałych 84,90
OGÓŁEM 6.706.441,89

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.706.441,89 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.706.441,89
852     Pomoc społeczna 6.250.866,39
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.166.869,05
3110 Świadczenia społeczne 5.639.874,66
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 333.357,38
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.545,28
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142.293,08
4120 Składki na Fundusz Pracy 7.717,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500
4300 Zakup usług pozostałych 19.140,09
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.461
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 979,58
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20.997,34
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20.997,34
85295   Pozostała działalność 63.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000
3110 Świadczenia społeczne 41.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
851     Ochrona zdrowia 241.167
85195   Pozostała działalność 241.167
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 211.167
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 214.408,50
85415   Pomoc materialna dla uczniów 214.408,50
3240 Stypendia dla uczniów 214.323,60
4300 Zakup usług pozostałych 84,90
OGÓŁEM 6.706.441,89

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy   w Gryfinie  (likwidacja Wydziału Spraw Społecznych z dniem 1 kwietnia 2011 r.)   i przekazaniem części zadań Wydziałowi Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie, dokonuje się zmian w planie wydatków.

W ramach zmian kwota 5.924.105,87 to środki na zadania zlecone, z tego:

  • rozdział 85212 -  5.900.001 zł w tym:
    • § 3110 – 5.639.874,66 zł,
    • § 4010 – 98.693,17 zł,
    • § 4110 – 142.293,08 zł,
    • § 4300 – 19.140,09 zł,
  • rozdział 85213, § 4130 – 20.997,34 zł.