Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,    Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 63.848 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

63.848
801     Oświata i wychowanie 63.848
80101   Szkoły podstawowe 63.848
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 63.848

OGÓŁEM

63.848

§ 2 Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 135.527,07zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

132.696
801     Oświata i wychowanie 127.696
80101   Szkoły podstawowe 127.696
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 127.696
754       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
75412    Ochotnicze straże pożarne 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000

Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie

2.831,07
851      Ochrona zdrowia 2.831,07
85154    Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.831,07
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.831,07

OGÓŁEM

135.527,07

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 71.679,07 zł

Dział

Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

68.848
801     Oświata i wychowanie 63.848
80195   Pozostała działalność 63.848
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63.848
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.831,07
851     Ochrona zdrowia 2.831,07
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.831,07
4300 Zakup usług pozostałych 2.831,07
  OGÓŁEM 71.679,07

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 63.848 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 182/2011 w sprawie przyznania gminie środków w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieni bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III  szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, w tym na utworzenie szkolnego placu zabaw w szkole – dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie (rez.celowa budżetu państwa poz.46),
  • 63.848 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków, jako wkład własny do ww. programu

Dział 754

  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydruku książki „Historia OSP Gminy Gryfino 1945 – 2010”.

Dział 851

  • 2.831,07 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na opłacenie przewozu dzieci na półkolonie (wynajem autobusu od ZEAS-u). 

Sporządziła:
S.Skrzyniarz