Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15  listopada 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 356.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 341.500
700     Gospodarka mieszkaniowa 50.000
70095   Pozostała działalność 50.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000
710     Działalność usługowa 100.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 100.000
4300 Zakup usług pozostałych 100.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000
90003   Oczyszczanie miast i wsi 80.000
4300 Zakup usług pozostałych 80.000
750     Administracja publiczna 111.500
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 111.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500
4270 Zakup usług remontowych 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 100.000
Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie 15.000
801     Oświata i wychowania 15.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 15.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000
OGÓŁEM 356.500

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 356.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 356.500
700     Gospodarka mieszkaniowa 50.000
70095   Pozostała działalność 50.000
4300 Zakup usług pozostałych 50.000
758     Różne rozliczenia 100.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 100.000
4810 Rezerwy 100.000
750     Administracja publiczna 111.500
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 111.500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.500
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100.000
801     Oświata i wychowania 15.000
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000
90002   Gospodarka odpadami 7.700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.700
90003   Oczyszczanie miast i wsi 6.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
90013   Schroniska dla zwierząt 33.500
4300 Zakup usług pozostałych 33.500
90095   Pozostała działalność 22.800
4260 Zakup energii 22.800
OGÓŁEM 356.500

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700

  • 50.000 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów konserwacyjnych związanych z utrzymaniem zasobu gminy.

Dział 750

  • 111.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań.

Dział 710, 758

  • 100.000 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych, niezbędnych opracowań związanych z pracami projektowymi i planistycznymi w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 801

  • 15.000 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z realizacją projektu pod nazwą „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju osobistego ucznia”. Realizacją projektu zajmować się będzie Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie.

Dział 900

  • 80.000 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i innych terenów gminnych.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz