Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  3  marca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  2.900 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 100
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 100
85415   Pomoc materialna dla uczniów 100
3240 Stypendia dla uczniów 100
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.800
852     Pomoc społeczna 2.800
85219   Ośrodki pomocy społecznej 1.900
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.900
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900
OGÓŁEM 2.900

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.900 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 100
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 100
85415   Pomoc materialna dla uczniów 100
4300 Zakup usług pozostałych 100
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.800
852     Pomoc społeczna 2.800
85219   Ośrodki pomocy społecznej 1.900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.900
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 900
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900
OGÓŁEM 2.900

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 854

  • 100 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na opłaty porto (usługi pocztowe) związane  z wypłatami stypendiów szkolnych

Dział 852

  • 2.800 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.