Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 23.869 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 23.869
801     Oświata i wychowanie 23.869
80101   Szkoły podstawowe 23.869
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 23.869
OGÓŁEM 23.869

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę  6.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 6.400
852     Pomoc społeczna 6.400
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.400
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 6.400
OGÓŁEM 6.400

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 45.969 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 11.914
801     Oświata i wychowanie 11.914
80101    Szkoły podstawowe 11.914
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.914
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 11.955
801     Oświata i wychowanie 11.955
80101   Szkoły podstawowe 11.955
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.955
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 15.000
801     Oświata i wychowanie 15.000
80195   Pozostała działalność 15.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 15.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 7.100
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.100
92195   Pozostała działalność 1.100
4300 Zakup usług pozostałych 1.100
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 6.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.000
OGÓŁEM 45.969

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 28.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 22.100
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 6.000
4270 Zakup usług remontowych 6.000
801     Oświata i wychowanie 15.000
80195   Pozostała działalność 15.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 15.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.100
92195   Pozostała działalność 1.100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.100
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 6.400
852     Pomoc społeczna 6.400
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.400
OGÓŁEM 28.500

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 6.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na wypłaty ekwiwalentu.

Dział 801

  • 23.869 zł – zwiększenia dochodów i wydatków (rezerwa cel. poz. 46) dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 465/2011, z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieni bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, w tym na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, z tego:
    • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 11.914 zł,
    • Szkoła podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 11.955 zł.
  • 15.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii.

Dział 852

  • 6.400 zł – zmniejszenia dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 415/2011, które zmniejsza Gminie dotację celową na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dział 921

1.100 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego (Żabnica).

 

Sporządziła:
S.Skrzyniarz