Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 77.642 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 19.292
852     Pomoc społeczna 14.000
85215   Dodatki mieszkaniowe 12.000
3110 Świadczenia społeczne 12.000
85216   Zasiłki stałe 2.000
3110 Świadczenia społeczne 2.000
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.292
85395   Pozostała działalność 5.292
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4.350
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 255
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 650
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 37
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 58.350
750     Administracja publiczna 37.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
4260 Zakup energii 10.000
4270 Zakup usług remontowych 7.000
630     Turystyka 350
63095   Pozostała działalność 350
4300 Zakup usług pozostałych 350
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 21.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21.000
OGÓŁEM 77.642

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 77.642 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 19.292
852     Pomoc społeczna 14.000
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14.000
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 14.000
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.292
85395   Pozostała działalność 5.292
4307 Zakup usług pozostałych 5.000
4309 Zakup usług pozostałych 292
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 58.350
750     Administracja publiczna 37.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37.000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20.000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 10.000
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7.000
630     Turystyka 350
63095   Pozostała działalność 350
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 21.000
4270 Zakup usług remontowych 2.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4.000
4430 Różne opłaty i składki 3.000
OGÓŁEM 77.642

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-up Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 630

  • 350 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wykonanie projektu, na zmianę organizacji ruchu na podstawie pięciu znaków turystycznych.

Dział 750

  • 37.000 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Dział 754

  • 21.000 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością wymiany zużytego sprzętu oraz zakupu nowego umundurowania.

Dział 852,853

  • 19.292 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dodatki mieszkaniowe, zasiłki i wydatki realizowane w ramach projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”.

Sporządziła
S.Skrzyniarz