Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 2.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

2.000
801     Oświata i wychowanie 2.000
80195   Pozostała działalność 2.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 2.000
OGÓŁEM 2.000

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 28.247 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

28.247
852     Opieka społeczna 28.247
85295   Pozostała działalność 28.247
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 28.247
OGÓŁEM 28.247

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 51.147 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 12.900
801     Oświata i wychowania 900
80195   Pozostała działalność 900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 12.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.000
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 10.000
801     Oświata i wychowania 10.000
80104   Przedszkola 10.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 28.247
852     Opieka społeczna 28.247
85295   Pozostała działalność 28.247
3110 Świadczenia społeczne 28.247
OGÓŁEM 51.147

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 24.900 zł

Dział

Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

24.900
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 12.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4270 Zakup usług remontowych 4.000
4280 Zakup usług pozostałych 5.000
758     Różne rozliczenia 10.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 10.000
4810 Rezerwy 10.000
801     Oświata i wychowania 2.900
80195   Pozostała działalność 2.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 900
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900
OGÓŁEM 24.900

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 12000 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków  na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków.

Dział 801, 758

  • 10.000 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie z przeznaczeniem na wymianę drewnianej zabudowy kaloryferów  w szatni, w holu oraz w jednej sali zabaw.
  • 2.000 zł/2.900 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z dokonaniem weryfikacji budżetu w zakresie faktycznie otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852

  • 28.247 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 745/2011, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz