Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-1/07 z dnia 05 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.11.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 stycznia 2011r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-1/07 z dnia 05 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; z 2009 r. Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420; z 2010 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675) oraz na podstawie § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zacho. Nr 55, poz.1246; z 2006r. Nr 31 poz. 541) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0151-1/07 z dnia 05 stycznia 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 3.2 otrzymuje brzmienie:
    „ Komisja składa się z co najmniej sześciu członków”.
  2. § 5.1 otrzymuje brzmienie:
    „Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej  połowy składu.
  3. § 8.1 otrzymuje brzmienie:
     „Z czynności stanowiących przedmiot prac Komisji sporządzany jest protokół, w którym odnotowywane są rozstrzygnięcia Komisji.
  4. Zmienia się treść załączników Nr 6 i 7 do Regulaminu Komisji Mieszkaniowej, które przyjmują brzmienie jak załączone(załącznik1 , załącznik2) do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Na podstawie § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz.1246) Burmistrz powołuje Komisję Mieszkaniową oraz określa jej skład.
W celu zapewnienia skutecznej kontroli społecznej nad rozpatrywaniem i realizowaniem wniosków o najem lokali komunalnych, zaistniała potrzeba zwiększenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej, gdyż dotychczas mogła ona liczyć maksymalnie sześciu członków.
Ponadto mając na uwadze zapewnienie sprawnego oraz efektywnego systemu procedowania nad wnioskami o najem lokali komunalnych, zaistniała konieczność korekty dwóch druków wewnętrznych z prac Komisji tj. karty oceny i protokołu z rozpatrzenia wniosku.

sporządziła:
Janina Major