Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznych.

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.15.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 lutego 2011 r.


w sprawie określenia wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznych.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271, Dz. U.  z 2004 r., Nr 240, poz.2407, Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110, Dz. U.  z 2010 r., Nr 182, poz. 1228) zarządzam, co  następuje:

§ 1.

 1. Zasadą jest bezpłatne udostępnianie informacji publicznych, których jawność nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w innych przepisach prawnych.
 2. Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:
  1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
  3. udostępniania informacji na wniosek ustny lub pisemny,
  4. wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  5. zainstalowania w miejscach ogólnie dostępnych, urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacją.

§ 2.

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wzór pomocniczy wniosku stanowi załącznik Nr 1 (pdf , rtf) zarządzenia.
 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

§ 3.

 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd pobiera od wnioskodawcy opłatę  w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wysokość opłat za udostępnianie informacji publicznej w związku ze wskazanym sposobem udostępnienia określa załącznik Nr 2 (pdf , rtf) zarządzenia.
 2. Jeżeli sposób udostępnienie informacji publicznej wskazany we wniosku jest inny niż określony w załączniku nr 1, opłata ustalana jest indywidualnie przez naczelnika/kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za merytoryczne przygotowanie odpowiedzi na złożony wniosek i zatwierdzana przez Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino.
 3. Urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę  o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

§ 4. Z opłat, o których mowa w § 3, zwalnia się realizację wniosku radnego Rady Miejskiej w Gryfinie, jeżeli wniosek dotyczy sprawy związanej z wykonywaniem mandatu.

§ 5. Ustalenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

§ 6. Odpowiedzialność za udostępnienie informacji publicznej ponoszą naczelnicy/kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Traci moc zarządzenie Nr 0151-39/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  15 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłaty za jej udostępnienie oraz zarządzanie Nr 0151-35/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 0151-39/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłaty za jej udostępnianie.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Poprzednie zarządzenia w sprawie zasad i sposobu udostępnia informacji publicznej oraz opłaty za jej udostępnienie zdeaktualizowały się. W związku z tym należy przyjąć nowe rozwiązania uwzględniające obecny stan prawny.

Sporządziły:
Beata Pluskota
Katarzyna Karaś