Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2011 r. dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 lutego 2011 roku


w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2011 r. dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Gryfino

Na podstawie art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 181, poz. 1292; Nr 180, poz. 1280; Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 148 poz. 991, Nr 127 poz. 857), na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230), oraz na podstawie § 3 uchwały nr XXXII/323/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino (Dz.U. z 2009 r. Nr 9 poz. 370 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam miesięczną kwotę dotacji z budżetu Gminy Gryfino na jednego ucznia niepublicznego punktu przedszkolnego w wysokości 376,74 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt sześć 74/100).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty osoba prowadząca punkty przedszkolne, w formach o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080), wydanym na podstawie art. 14a ust. 7 wyżej cytowanej ustawy, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.

Sporządziła:
Marta Marczak