Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami/wyborcami sołectwa Parsówek w celu wyrażenia opinii o projekcie zmian w Statucie sołectwa Parsówek.

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 listopada 2011 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami/wyborcami sołectwa Parsówek w celu wyrażenia opinii o projekcie zmian w Statucie sołectwa Parsówek.

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XVI/235/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki zarządzam:

§ 1.

  1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami/wyborcami sołectwa Parsówek w celu uzyskania opinii o wprowadzeniu zmiany w statucie sołectwa.
  2. Wyznaczam termin przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w ust. 1 do dnia  16 grudnia 2011r.

§ 2.

  1. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 odbywają się w formie zebrania wiejskiego.
  2. Zebranie wiejskie odbywa się w trybie określonym w statucie sołectwa.

§ 3. Konsultacje uzna się za ważne, gdy opinię wyrazi co najmniej 50% mieszkańców/wyborców sołectwa Parsówek.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego  i sołtysowi sołectwa Parsówek.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Sołectwo Parsówek zostało utworzone Uchwałą Nr XX/279/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 25 marca 2004r. w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek. Utworzono je w czasie trwającej kadencji 2003-2007 pozostałych 27. sołectw Gminy Gryfino i w latach 2002-2006 tj. w czasie trwania kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie. Kadencja organu wykonawczego sołectwa Parsówek (4 lata) została zatem wyznaczona na lata 2004 – 2008. Obecna kadencja - to lata 2008-2012.
W miesiącach kwiecień – czerwiec 2011 miały miejsce prace związane ze zmianą statutów sołectw Gminy Gryfino. Podczas prac komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w tej materii zgłoszono wniosek o zrównanie kadencji organu wykonawczego sołectwa Parsówek  z kadencją pozostałych sołectw Gminy.
Zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) realizacja tego wniosku wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Parsówek. Celem konsultacji będzie zapoznanie mieszkańców z przedmiotem sprawy i uzyskanie opinii dla proponowanej zmiany w Statucie sołectwa Parsówek. Konsultacje uzna się za ważne, gdy opinie wyrazi co najmniej 50% mieszkańców wyborców sołectwa. Wynik konsultacji stanowić będzie materiał źródłowy do sporządzenia uchwały Zebrania wiejskiego sołectwa Parsówek w sprawie proponowanej zmiany. Następstwem tego będzie sporządzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie zmieniającej statut sołectwa Parsówek.

Sporządziła:
Krystyna Więch