Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XVI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XVI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
5/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XVI załącznik nr 1 pozytywnie pozytywnie załącznik nr 1
8/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie

Załącznik nr 1 do Druku Nr 7/XVI

Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – wnioskują o wprowadzenie autopoprawki polegającej na wykreśleniu zdania „bądź też zarządzenie Burmistrza” w punkcie pt: szczegółowe zasady pomocy przy usuwaniu azbestu z terenu nieruchomości określać będzie odrębna uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie, bądź też zarządzenie Burmistrza.

Zamianę słowa „oraz na lub” w punkcie pt:

Koszty odbioru azbestu z terenu nieruchomości, transportu i unieszkodliwienia na składowisku może ponosić Gmina ze środków budżetowych oraz ewentualnie Powiat ze środków budżetowych powiatu.