Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

 

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/V

Komisja przyjęła do wiadomości

Komisja przyjęła do wiadomości

Komisja przyjęła do wiadomości

Komisja przyjęła do wiadomości

2/V

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

3/V

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

4/V

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

5/V

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

6/V

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

7/V

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

8/V

negatywnie

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

9/V

(załącznik nr 1)

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

10/V

(załącznik nr 1)

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

11/V

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

12/V

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

(załącznik nr 4)

(załącznik nr 3)

13/V

( załącznik nr 2)

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

Załącznik nr 1 do DRUKU Nr 9/VI oraz do DRUKU Nr 10/VI

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekty uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje, aby Gmina przygotowała materiały informacyjne, które zostaną umieszczone w zakładach opieki zdrowotnej w OPS, na dworcach w urzędach oraz we wszystkich innych miejscach publicznych. Informacja powinna dotyczyć tego, gdzie mogą zgłaszać się ofiary przemocy w rodzinie, kto może im udzielić pomocy, gdzie należy wykonać obdukcję itp.

Załącznik nr 2 do DRUKU nr 13/VI

Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska. Wniosek dotyczy podstawy prawnej do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie czynności zmierzających do przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Wodne „Laguna” w spółkę prawa handlowego, aby biorąc pod uwagę art. 18 ust. 2 pkt. 2 w perspektywie wziąć pod uwagę art. 9 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy ustrojowej o samorządzie gminnym. Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Czy rodzaj działalności, jaką zamierzałaby prowadzić spółka, dla której jednoosobowym zgromadzeniem wspólników byłby Burmistrz Gminy nie wykraczałaby poza katalog zadań Gminy?

Załącznik nr 3 do DRUKU nr 12/VI

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Komisja wnioskuje o wprowadzenie zmian do projektu uchwały dotyczącej przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym:

 1. w tytule uchwały zmienić: „przyznania” na „przyznawania”.
 2. w § 1 ( ust.1) zmienić łącznik „i” na „lub”, w § 1 ( ust. 2) wykreślić.
 3. w § 2 w pkt. 6 wykreślić słowa „ ósme miejsce”, po słowie „ minimum” postawić „:” oraz dopisać w pkt. 6:
  1. brali udział w mistrzostwach Polski i zajęli minimum:
   1. 5 miejsce w sportach indywidualnych
   2. 8 miejsce w grach zespołowych z zastrzeżeniem § 2 pkt. 6 c.
   3. 6 miejsce w piłce nożnej.

Załącznik nr 4 do DRUKU nr 12/VI

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Komisja wnioskuje, aby zmienić zapis w § 1 projektu uchwały w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może przyznać nagrodę pieniężną zawodnikom, którzy są zameldowani na terenie Gminy Gryfino lub reprezentują klub sportowy działający na terenie Gminy Gryfino oraz osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.