Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-32/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151-3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0151-32/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 marca 2010r.


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151-3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;  Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327;  Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146),  art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231,  zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401, z 2002 r. Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597,  Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225, Nr 220, poz. 1600)) zarządzam  co następuje: 

W Zarządzeniu Nr 0151-3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 stycznia 2009r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 Zarządzenia w pkt 1 w miejsce Pana Eugeniusza Kuduka – Przewodniczącego Komisji, powołuję Panią Bożenę Górak - na Przewodniczącego Komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231  z późniejszymi zmianami) burmistrz powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która inicjuje działania w zakresie określonym ww. ustawą, oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu.

Sporządziła:
Ewa Urbańska