Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-3/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działek oznaczonych numerami 352/4 o powierzchni 1145 m2 oraz 352/5 o powierzchni 1040 m2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń z obciążenia hipoteką umowną zwykłą na rzecz Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-3/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 stycznia 2010 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działek oznaczonych numerami 352/4 o powierzchni 1145 m2 oraz 352/5 o powierzchni 1040 m2, położonych  w obrębie ewidencyjnym Wełtyń z obciążenia hipoteką umowną zwykłą na rzecz Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia  6 lipca 1982 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, Nr 125 poz. 1368; z 2002 r.  Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 42, poz. 363; z 2004 r. Nr 172, poz. 1804; z 2008 r. Nr 116, poz. 731) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na wyłączenie działek oznaczonych numerami  352/4 o powierzchni 1145 m2 oraz 352/5 o powierzchni 1040 m2, położonych  w obrębie ewidencyjnym Wełtyń z obciążenia hipoteką umowną zwykłą na rzecz Gminy Gryfino z tytułu zabezpieczenia pozostałej do spłaty należności stanowiącej opłatę adiacencką.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza
mgr Eugeniusz Kuduk

 

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2006 r. wydana została decyzja w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem.
Zgodnie z wnioskiem strony postępowania, opłata adiacencka w wysokości 14.266,80 zł. rozłożona została na 10 rat rocznych płatnych w terminie do  31 października każdego roku. W celu zabezpieczenia pozostałej do spłaty należności w księdze wieczystej dokonano wpisu hipoteki. Na dzień dzisiejszy dokonano wpłaty czterech rat. Do spłaty pozostała kwota 8.560,08 zł.
W dniu 6 stycznia 2009 r. wpłynął wniosek właścicieli nieruchomości  o wyłączenie działek oznaczonych numerami 352/4 o powierzchni 1145 m2 oraz 352/5 o powierzchni 1040 m2 z obciążenia hipotecznego w związku z ich sprzedażą.
W księdze wieczystej pozostają jeszcze 2 działki o łącznej wartości określonej w 2006 r. dla potrzeb ustalenia przedmiotowej opłaty na kwotę 485.779,00 zł.
Kwota ta w zupełności pokrywa zobowiązanie wobec Gminy Gryfino.
Zgodnie z art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w razie sprzedaży części nieruchomości obciążonej hipoteką sprzedawca lub kupujący mogą żądać, aby wierzyciel zwolnił tę część od obciążenia, jeżeli jest ona stosunkowo nieznaczna, a wartość pozostałej części nieruchomości zapewnia wierzycielowi dostateczne zabezpieczenie.

Sporządziła:
Ż. Snoch