Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-164/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 0151-164/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 grudnia 2010r.


w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 18 w Gryfinie, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, na kwotę 209.355,48 zł (dwieście dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści osiem groszy).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jej sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r., lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 18 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców. Wartość lokalu ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w aneksie z dnia 18.10.2010r. do operatu szacunkowego z dnia 1.09.2010r. wynosi 207.900,00 zł (dwieście siedem tysięcy dziewięćset złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 1.455,48 zł (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści osiem groszy), stanowiącą kwotę funduszu remontowego na dzień 30 listopada 2010 roku.
Wartość lokalu zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jego sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec