Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-43/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE Nr 0151-43/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 kwietnia 2010 r.


w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz. 1241 ), art. 20 Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146), oraz uchwały Nr XXXVI/382/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2009 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są do realizacji w drodze zlecenia, ogłoszony w dniu 26 lutego 2010 roku Zarządzeniem Nr 0151-24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, przyznaje się dotacje celowe na realizację tych zadań.

§ 2. Analizę poszczególnych ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych zawiera Załącznik Nr 1.

§ 3.

  1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na poszczególne zadania stanowiZałącznik Nr 2.
  2. Powierzenie i wsparcie zadań do realizacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.
  3. Realizacja zadań następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Niniejsze zarządzenie rozstrzyga ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz w ramach wspierania sportu kwalifikowanego ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0151-24/10 z dnia 26 lutego 2010 roku.  Po weryfikacji formalnej Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru ofert uwzględniając możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Sporządził:
Daniel Cieślak