Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-20/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-20/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 lutego 2010 r.


w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Odwołuję Pana Eugeniusza Kuduka ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dniem 22 lutego 2010r.

§ 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę; w okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym burmistrz w drodze zarządzenia odwołuje swojego zastępcę. W związku z powyższym wydaje się zarządzenie w tej sprawie.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat