Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-109/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0151-109/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 sierpnia 2010r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz.675) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie, na kwotę 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Płat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr LIII/559/10 z dnia 24 czerwca 2010r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 4 sierpnia 2010r. określił wartość nieruchomości na kwotę 51.900,00 zł ( pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych).
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć je do ceny.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu na kwotę 60.000,00 zł ( sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec