Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-47/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-47/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 kwietnia 2010 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146) zarządzam co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych gminy, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Analizę poszczególnych ofert pod względem spełniania kryteriów formalnych zawiera Załącznik Nr 1.

§ 3.

  1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na poszczególne zadania stanowi Załącznik Nr 2.
  2. Zlecenie, w formie wspierania, realizacji zadań podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.
  3. Realizacja zadań następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jest dyspozycja zawarta w załączniku do Zarządzenia Nr 0151-30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Po weryfikacji formalnej Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru ofert uwzględniając możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Sporządziła:
Barbara Lefik