Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-74/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 27/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Włodkowice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 0151-74/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 czerwca 2010 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej  nr działki 27/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Włodkowice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr  223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146)) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej  nr działki 27/2 o pow. 501 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Włodkowice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działek 28/1 i 28/2,  w wysokości 16.909,00 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięć złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/552/10 z dnia 22 kwietnia 2010r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, położoną  w obrębie ewidencyjnym Włodkowice, oznaczoną nr działki 27/2,  na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działek 28/1 i 28/2.
Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy – Aneta Kaczmarek, ustaliła w operacie szacunkowym na kwotę 16.909,00 zł. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT 22 % - 3.719,98 zł.
Ponadto Nabywcy pokrywają w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (około 450,00 zł).
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki nr 27/2, ceny ustalonej przez rzeczoznawcę tj. 16.909,00 zł + VAT.

Sporządziła:
J. Woldańska