Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-56/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-56/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 maja 2010 r.


w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 Nr 19, poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161 poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 47, poz. 278) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  6 marca 2007 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2009, 50% bonifikaty od opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie w udziale do 4/6 części gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe oznaczonego nr działki 104 o powierzchni 771 m2, położonego w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.

§ 2. Bonifikata obowiązuje tylko w 2010 r.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na ich wniosek udziela się 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gryfina, przeznaczonej i wykorzystywanej na cele mieszkaniowe wystąpił  z wnioskiem o udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej za rok 2010 r., załączając dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody w roku 2009.
Z przedłożonych dokumentów wynika, że dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2009 r., czyli w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata.
Wobec powyższego spełnione zostały ustawowe przesłanki do udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste.
Bonifikata udzielona zostaje tylko od opłaty za 2010 r.

Sporządziła:
Ż. Snoch