Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-172/10 BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Gryfino oraz sołectw Radziszewo, Daleszewo, Żabnica, Nowe Czarnowo, Krzypnica i Krajnik

ZARZĄDZENIE NR 0151-172/10
BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 grudnia 2010 r.


w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Gryfino oraz sołectw Radziszewo, Daleszewo, Żabnica, Nowe Czarnowo, Krzypnica i Krajnik

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z prognozowaną sytuacja hydrologiczną na rzece Odra zarządza się co następuje:

§ 1.  Ogłasza się pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Gryfino oraz sołectw Radziszewo, Daleszewo, Żabnica, Nowe Czarnowo, Krzypnica i Krajnik od godz. 1200 dnia 17. 12.2010 r.

§ 2. W związku z wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego należy w szczególności:

  1. Wprowadzić całodobowe dyżury domowe pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
  2. Sprawdzić i zaktualizować plan operacyjny ochrony przed powodzią.
  3. Dokonać przeglądu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych, a w razie potrzeby ich uzupełnienia.
  4. Przeprowadzić inspekcję rejonów najbardziej zagrożonych podtopieniem i zalaniem.
  5. Przygotować siły i środki do prowadzenia ewakuacji ludności i zwierząt z rejonów zagrożonych zalaniem.
  6. Przygotować siły i środki do przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej.
  7. Na bieżąco monitorować stan zagrożenia powodziowego.

§ 3. Informację o podjętych działaniach i sytuacji powodziowej przekazywać codziennie do godz. 15.00 do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierz się Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-up Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin