Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-83/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0151-83/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 lipca 2010 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146)) oraz art. 67 ust.2 i 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  30 kwietnia 2010 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym  nr 4 miasta Gryfino, w następującej wysokości:

  • działki nr 555 o pow. 3688 m2, na kwotę 440.000,00 zł (czterysta czterdzieści tysięcy złotych),
  • działki nr 554 o pow. 2007 m2, na kwotę 192.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
  • działki nr 552 o pow. 1,0037 ha, na kwotę 740.000,00 zł (siedemset czterdzieści tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonych w obrębie  ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, rzeczoznawca majątkowy Aneta Kaczmarek, ustaliła w operatach szacunkowych w następującej wysokości: dz. nr 555 – 433.819,00 zł (pod zabudowę usługową), dz. nr 554 – 187.173,00 zł – (pod tereny obsługi komunikacyjnej) i dz. nr 552 – 734.307,00 zł (pod tereny obsługi komunikacyjnej wraz z usługami).
Zgodnie z przepisami ustawy, cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się  w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć je do ceny działek.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu w następującej wysokości:

  • dz. nr 555 - 440.000,00 zł (czterysta czterdzieści tysięcy złotych),
  • dz. nr 554 – 192.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
  • dz. nr 552 – 740.000,00 zł (siedemset czterdzieści tysięcy złotych).

Sporządziła:
J. Woldańska