Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-90/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-90/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 lipca 2010 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity DZ.U. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 94, poz. 651; z 2008r. Nr 209, poz. 1316; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz.146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Lista załączników:
Formularz ofertowy [78336 bajtów]