Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-132/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0151-132/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 września 2010 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz.1806;  z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458;  z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 ,poz.651, Nr 106, poz.675) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 266 o pow. 503 m2 (KW SZ1Y/00040245/7),  w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 7220/2010 z dnia 13.09.2010 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Piotrem i Anetą Ziemba a Bronisławem i Marią Mela.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Sprzedający nabył przedmiotową nieruchomość w 2010 r. od Gminy Gryfino  w drodze przetargu.
W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino –  działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem G2-51.MN.7 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Aktem notarialnym Rep. A numer 7220/2010 z dn. 13.09.2010 r. Piotr  i Aneta Ziemba zawarli z Bronisławem i Marią Mela, warunkową umowę sprzedaży działki nr 266 o pow. 503 m2, za cenę netto 76.753,40 zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Ponieważ Gmina posiada na tym terenie działki nie sprzedane w drodze przetargu, nabywanie na mienie gminne przedmiotowej nieruchomości jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska