Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-11/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 kwietnia 2009r. zmieniające Zarządzenie Nr 0152 -3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

ZARZĄDZENIE NR 0152-11/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 kwietnia 2009r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0152 -3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 111  i Nr 223) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152 – 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0152 -3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 stycznia  2007r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków ( zmienionym zarządzeniem nr 0152 – 21/08 z dnia 2 kwietnia 2008r.) w § 1 wprowadza się zmiany:

  1. pkt 8 otrzymuje brzmienie:
    „ 8) Sołectwo Drzenin – opiekun: Wróbel Sylwia;
  2. pkt 20 otrzymuje brzmienie:
    „ 20) Sołectwo Steklno – opiekun: Siwek Wiesława.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zmiany personalne na dwóch stanowiskach urzędniczych (spowodowane długotrwałą nieobecnością w pracy dotychczasowych pracowników) obligują do wskazania innych pracowników Urzędu na opiekunów sołectw gminy Gryfino.

Sporządziła:
Krystyna Więch