Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-2/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie obowiązywania Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-2/09
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 stycznia 2009 r.


zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie obowiązywania Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152 – 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 206/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązywania Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego – stanowiącym Instrukcję o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego - wprowadza się zmiany:

 1. W § 9:
  a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Komórki organizacyjne przekazują akta na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego (wzór -załącznik nr 2). W tym celu kierownik komórki organizacyjnej wyznacza pracownika (zatrudnionego na czas nieokreślony) do wykonania tego zadania. Spisy sporządza się oddzielnie dla akt kategorii A (w 4. egz.) oraz dla akt kategorii B (w 3.egz.).”.
  b) po ust. 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:
  „ 2a. Przekazywane teczki aktowe nie powinny przekraczać 5 - 7 cm objętości (grubości).
  W przypadku przekroczenia tej normy – akta należy podzielić na tomy ”..
 2. W § 14 ust. 1 pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy: „chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom/kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca  Burmistrza Eugeniusz Kuduk

 

Uzasadnienie

Zmiana treści postanowień załącznika do Zarządzenia Nr 206/03 z dnia 22 grudnia 2003 r., stanowiącego Instrukcję o organizacji działania archiwum zakładowego jest podyktowana uszczegółowieniem kwestii dot.

 • korzystania z zasobu archiwum zakładowego przez pracowników posiadających do tego uprawnienie wynikające z przepisów szczególnych powszechnie obowiązujących, bądź uregulowań wewnętrznych,
 • statusu prawnego pracownika wskazanego przez przełożonego danej komórki organizacyjnej do przekazania akt do archiwum zakładowego,
 • wskazania maksymalnej objętości (grubości) akt przekazywanych w depozyt.

Sporządziła:
Krystyna Więch