Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-53/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLV sesji w dniu 26 listopada 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-53/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 grudnia 2009 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLV sesji w dniu 26 listopada 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 listopada 2009 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLV/506/09zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodników na ulicach powiatowych w mieście GryfinoWydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji/

Skarbnik Miasta i Gminy

XLV/507/09likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w GryfinieWydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki/

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

XLV/508/09utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w GryfinieWydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki/

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

XLV/509/09udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej w przebudowie ul. Mieszka I w GryfinieWydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji/

Skarbnik Miasta i Gminy

XLV/510/09zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XLV/511/09zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XLV/512/09zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XLV/513/09zmiany uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rokBiuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 listopada 2009 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XLV sesji w dniu 26 listopada 2009 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.