Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-36A/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie przekazania składników majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-36A/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19  sierpnia 2009r.


w sprawie przekazania składników majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: Nr 0152 – 53/07 z dnia 12 listopada 2007 r.; Nr 0152 – 23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152 – 41/08 z dnia  30 czerwca 2008r., Nr 48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r., Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r., Nr 21/09 z dnia 14 maja 2009r. i Nr 31/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.) zarządzam,  co następuje:

§ 1.

  1. Przekazać nieodpłatnie gminnym jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom składniki majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
  2. Wykaz majątku ruchomego, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Przekazanie składników majątku ruchomego następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 2. Dokumentacja przekazanych składników majątkowych jest podstawą do zdjęcia ich  z ewidencji ilościowo – wartościowej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom Wydziału organizacyjnego i Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat