Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-22/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-22/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 maja 2009 r.


w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami: Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007 r., Nr 0152-23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152-41/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z umową Nr SEO.10/2009 zawartą w dniu 31 marca 2009 r. pomiędzy Gminą Gryfino a P.W. Centrum Kształcenia Ustawicznego „Mercury” Krzysztof Pukaczewski z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Osiedle Wschód 1G/3 rozpoczyna się wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm PN–EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2.

 1. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do pełnego zaangażowania w proces wdrażania i pełnego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, do konstruktywnej i rzeczowej współpracy z Zespołem ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz terminowej realizacji prac poleconych przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością.
 2. Osobą odpowiedzialną za całość funkcjonowania wdrażanego Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, podległy bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
 3. W stosunku do pracowników nie wykonujących czynności określonych wdrażanym Systemem Zarządzania Jakością będą stosowane sankcje.

§ 3. Wprowadzam karty wymagań kwalifikacyjnych Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Auditorów wewnętrznych stanowiące załączniki Nr 1-3 niniejszego zarządzenia.

§ 4.

 1. Powołuję Panią Beatę Kryszkowską – Sekretarza Miasta i Gminy Gryfino na stanowisko Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, którego zobowiązuję do:
  1. wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm PN – EN ISO 9001:2009;
  2. ustalenia szczegółowych prac związanych z wdrażaniem i utrzymaniem ww. systemu oraz udzielania Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino bieżącej informacji dotyczącej postępu prac;
  3. nadzorowania prac wdrożeniowych Systemu Zarządzania Jakością i czynności mających na celu utrzymanie i doskonalenie skuteczności tego Systemu;
  4. wydawania poleceń pracownikom w zakresie Systemu Zarządzania Jakością;
  5. reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie Systemu Zarządzania Jakością;
  6. uczestnictwa w opracowaniu Polityki Systemu Zarządzania.
 2. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ponosi odpowiedzialność za:
  1. opracowanie, weryfikację, aktualizację, wdrożenie i nadzór nad dokumentacją systemową;
  2. konsultowanie dokumentów wewnętrznych (sprawdzanie i weryfikacja procedur, instrukcji, planów jakości, planów kontroli i badań, instrukcji roboczych);
  3. weryfikację zgodności funkcjonowania systemu z aktualnymi wydaniami normy ISO i wymaganiami aktów normatywnych wyższej rangi (ustawy, rozporządzenia);
  4. koordynowanie zadań związanych z Systemem Zarządzania Jakością;
  5. planowanie i organizowanie auditów wewnętrznych;
  6. inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych;
  7. nadzór nad realizacją zadań korygujących, analizowanie ich skuteczności, usuwanie przyczyn ich występowania;
  8. nadzór nad pracą auditorów wewnętrznych;
  9. nadzór nad reklamacjami interesantów;
  10. zapewnienie skuteczności funkcjonowania systemu jakości oraz jego doskonalenie;
  11. pełne i systematyczne przeprowadzenie analizy funkcjonowania systemu i informowanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o jej wynikach;
  12. przeprowadzanie szkoleń dotyczących Systemu Zarządzania Jakością;
  13. zapewnienie upowszechniania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie świadomości dotyczącej wymagań interesantów.
 3. Zakres uprawnień Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością:
  1. pełen wgląd w działania mające wpływ na jakość na wszystkich poziomach zarządzania;
  2. wydawanie poleceń służbowych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w ramach wdrażania i realizacji Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5.

 1. Powołuję Panią Angelikę Szulc – Zastępcę Naczelnika Wydziału Organizacyjnego na stanowisko Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością, którego zobowiązuję do:
  1. pełnienia funkcji zastępcy Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością;
  2. pomocy we wdrażaniu i utrzymaniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm PN–EN ISO 9001:2009;
  3. pomocy w ustaleniu szczegółowych prac związanych z wdrażaniem i utrzymaniem ww. systemu oraz udzielania Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino bieżącej informacji dotyczącej postępu prac;
  4. pomocy w nadzorowaniu prac wdrożeniowych Systemu Zarządzania Jakością i czynności mających na celu utrzymanie i doskonalenie skuteczności tego Systemu;
  5. wydawania poleceń pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie Systemu Zarządzania Jakością;
  6. reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie Systemu Zarządzania Jakością;
  7. uczestnictwa w opracowaniu Polityki Systemu Zarządzania.
 2. Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością ponosi odpowiedzialność za:
  1. opracowanie, weryfikację, aktualizację, wdrożenie i nadzór nad dokumentacją systemową;
  2. konsultowanie dokumentów wewnętrznych (sprawdzanie i weryfikacja procedur, instrukcji, planów jakości, planów kontroli i badań, instrukcji roboczych);
  3. weryfikację zgodności funkcjonowania systemu z aktualnymi wydaniami normy ISO i wymaganiami aktów normatywnych wyższej rangi (ustawy, rozporządzenia);
  4. koordynowanie zadań związanych z Systemem Zarządzania Jakością;
  5. planowanie i organizowanie auditów wewnętrznych;
  6. inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych;
  7. nadzór nad realizacją zadań korygujących, analizowanie ich skuteczności, usuwanie przyczyn ich występowania;
  8. nadzór nad działalnością auditorów wewnętrznych;
  9. nadzór nad reklamacjami interesantów;
  10. zapewnienie skuteczności funkcjonowania systemu jakości oraz jego doskonalenie;
  11. pełne i systematyczne przeprowadzenie analizy funkcjonowania systemu i informowanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o jej wynikach;
  12. przeprowadzanie szkoleń dotyczących Systemu Zarządzania Jakością.
 3. Zakres uprawnień koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością:
  1. pełen wgląd w działania mające wpływ na jakość na wszystkich poziomach zarządzania;
  2. wydawanie poleceń pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w ramach wdrażania i realizacji Systemu Zarządzania Jakością.

§ 6.

 1. Powołuję Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością w składzie:
  1. Beata Pluskota – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
  2. Daniel Adamczyk – inspektor w Wydziale Organizacyjnym;
  3. Justyna Satanowska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich;
  4. Tomasz Pękalski – Kierownik Biura Informacji i Promocji;
  5. Milena Świeboda – Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego;
  6. Krystian Kosiński – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych;
  7. Iwona Szymańska – Ciepłucha – inspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych;
  8. Krzysztof Czosnowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji;
  9. Mariusz Tarka – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska;
  10. Alicja Kowalska – Kierownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza;
  11. Teresa Drążek – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
  12. Krystyna Lamperska – Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
  13. Piotr Romanicz – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
  14. Swietłana Sochaj – inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
  15. Izabela Szczepańska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych;
  16. Anna Myśko – Audytor Wewnętrzny;
  17. Grzegorz Jastrowicz – inspektor w Kontroli Wewnętrznej.
 2. Zadaniem Zespołu jest współdziałanie z Pełnomocnikiem oraz Koordynatorem ds. Systemu Zarządzania Jakością w zakresie realizacji projektu oraz realizacja zadań przez nich wskazanych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z realizacją umowy Nr SEO.10/2009 zawartej w dniu 31 marca 2009 r. pomiędzy Gminą Gryfino a P.W. Centrum Kształcenia Ustawicznego „Mercury” Krzysztof Pukaczewski z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Osiedle Wschód 1G/3, której przedmiotem jest wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie należy powołać Pełnomocnika, Koordynatora i Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Przygotowała:
Angelika Szulc – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego