Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152- 55/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Dostawę wraz z montażem mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”

ZARZĄDZENIE NR 0152- 55/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 grudnia 2009 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Dostawę wraz z montażem mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”


Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zm. 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniami: Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007 r., Nr 0152-23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152-41/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r., Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r., Nr 0152-21/09 z dnia 14 maja 2009 r., Nr 0152-31/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Mariusz Andrusewicz - przewodniczący komisji
  2. Agnieszka Wernikowska - sekretarz komisji
  3. Dorota Koleda - członek komisji
  4. Angelika Szulc - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
 UZASADNIENIE

W celu poprawienia wzrostu wydajności pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, poprawienia ergonomii i komfortu pracy z jednoczesnym poprawieniem jakości i warunków obsługi petentów należy zastosować odpowiedni układ mebli, dzięki któremu w sposób wyraźny zostanie wydzielona strefa pracownicza, miejsca dla petentów oraz składowania dokumentacji.
Dostawa i montaż nowych mebli biurowych zostanie dokonany w pokojach nr 28, 29, 31 wraz z reorganizacją pokoi 8 i 12 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 oraz pokoi nr 7, 8, 9 wraz z pomieszczeniem socjalnym i holem w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.
Aby tego dokonać należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż wartość zamówienia przekracza kwotę 14 000 euro.
Proponuję, aby postępowanie przygotowała i przeprowadziła komisja przetargowa w składzie:
1. Mariusz Andrusewicz – przewodniczący komisji
2. Agnieszka Wernikowska – sekretarz komisji
3. Dorota Koleda – członek komisji
4. Angelika Szulc – członek komisji

Przygotowała:
Angelika Szulc