Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-23/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w 2009 r. w zamian za święta przypadające w sobotę.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-23/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 maja 2009 r.


w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w 2009 r. w zamian za święta przypadające w sobotę.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.  z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152 – 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam w 2009 roku dni wolne od pracy za święto przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy – soboty:

  • za dzień 15 sierpnia - 14 sierpnia,
  • za dzień 26 grudnia - 24 grudnia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza mgr Eugeniusz Kuduk

 

Uzasadnienie do zarządzenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 130 § 2 Kodeksu pracy pracodawca za święto przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy (15 sierpnia i 26 grudnia 2009 r.) udziela pracownikom innego dnia wolnego. W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie dniami dodatkowo wolnymi od pracy będą 14 sierpnia i 24 grudnia 2009 r.

Sporządziła:
Anna Wójciak