Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-8/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-8/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 marca 2009 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 lutego 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 lutego 2009 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XXXVI/373/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych i rolnego Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
NR XXXVI/374/09 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
NR XXXVI/375/09 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2009 – 2013” Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
NR XXXVI/376/09 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowej w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXVI/377/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXVI/378/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/411/04 w sprawie wspierania zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
NR XXXVI/379/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Ireny Gacek na opieszałość Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XXXVI/380/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Piotra Burghardta na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XXXVI/381/09 w sprawie skierowania apelu do Sądu Rejonowego w Gryfinie, zawierającego formalnie niewiążący wniosek, o uchylenie postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryfinie z dnia 31.12.2008 r., sygn. akt: Ds. 1069/08/Ś Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XXXVI/382/09 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 lutego 2009 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXXVI sesji w dniu 27 lutego 2009 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.