Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-57/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0152 – 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-57/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 grudnia 2009 r.


w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0152 – 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (zarządzenie Nr 0152 – 10 / 07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór upoważnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego, stanowiący załącznik Nr 5 do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego, wprowadzonej załącznikiem do zarządzenia Nr 0152 – 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 czerwca 2008 r. zastępuje się dokumentem w brzmieniu załączonym do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 0152-57/09
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Przeredagowanie ww. wzoru załącznika do Księgi procedur podyktowane jest zmianą podstawy prawnej, stanowiącej źródło umocowania audytora wewnętrznego do przeprowadzania audytu wewnętrznego tj. nowelizacją ustawy o finansach publicznych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Anna Myśko
Audytor Wewnętrzny

Sporządziła: Anna Myśko
Gryfino, dnia 16 grudnia 2009 r.