Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-5/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał przyjętych na XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 5 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-5/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 lutego 2009 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał przyjętych na XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 5 lutego 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXV sesji w dniu 5 lutego 2009 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXXV/359/09 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2008 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XXXV/360/09 uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XXXV/361/09 zmiany uchwały Nr XXXII/323/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXXV/362/09 zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie Zakład Ekonomiczno- Administracyjny Szkół
XXXV/363/09 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gryfinie oraz w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki/

Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

XXXV/364/09 przejęcia od Powiatu Gryfińskiego zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXXV/365/09 przejęcia od Powiatu Gryfińskiego zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXXV/366/09 przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Wydział Organizacyjny
XXXV/367/09 przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej
XXXV/368/09 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Wełtyniu przy ul. Leśnej nr 1 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXV/369/09 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXV/370/09 zmiany uchwały Nr XXIX/404/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXV/371/09 ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 51 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXV/372/09 zmieniającej uchwałę Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej Wydział Organizacyjny

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

 

Uzasadnienie

Na XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 5 lutego 2009 r. zostały podjęte uchwały wymienione w treści, w związku z tym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za realizację podjętych uchwał.