Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-33/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-33/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2009 r.


w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) kierownik jednostki w drodze zarządzenia określa zasady przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Biorąc pod uwagę powyższe niezbędnym jest wprowadzenie regulaminu.

Sporządziła:
Beata Pluskota