Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-51/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo okolicznościowej).

ZARZĄDZENIE Nr 0152-51/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 listopada 2009r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo okolicznościowej).

Stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej określonej Uchwałą Nr 195/206/02 Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 października 2002r. oraz ustawy o rachunkowości ustalam następujące zasady i techniki inwentaryzacji na rok kalendarzowy 2009r.

§ 1. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0152-47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo okolicznościowej) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat