Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-36/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 6 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-36/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 sierpnia 2009 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 6 sierpnia 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 6 sierpnia 2009 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLII/452/09udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w GryfinieSkarbnik Miasta i Gminy/ Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Sportowego
XLII/453/09wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGWSkarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 6 sierpnia 2009 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XLII nadzwyczajnej  sesji w dniu 6 sierpnia 2009 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.